My second month on HIVE

in hive-165469 •  9 days ago 
I will remember today for a long time. Today is exactly 2 months since the HIVE blockchain appeared. It is very symbolic that today Steem gave HIVE to the majority of thinking users, for many of whom HF 23 became the last straw. So, I kindly ask everyone who has finally understood what the centralization of power on STEEM, to the HIVE blockchain is.

Сьогоднішній день я запам'ятаю на довго. Сьогодні рівно 2 місяці, як з'явився HIVE блокчейн. Дуже символічно, що саме сьогодні Steem подарував HIVE більшість думаючих користувачів, для багатьох з яких HF 23 став останньою краплею. Так, що ласкаво прошу всіх, хто нарешті зрозумів, що з себе становить централізація влади на STEEM до блокчейну HIVE.


pixabay.com

On April 20, I wrote my last article on the topic of summarizing and analyzing the activities carried out on the blockchain HIVE - [My first month on HIVE](https://peakd.com/hive-177682/@cranium/my-first-month-on- hive). Unfortunately, at that time there was no great service - https://hivebuzz.me/ in which you can easily find statistics for each HIVE account. Based on data from the site https://hivebuzz.me, I have selected the most important indicators for myself, which I am going to compare in the future.

20 квітня я писав свою минулу статью на тему підведення підсумків та аналізу проведеної діяльності на блокчейні HIVE - My first month on HIVE. На жаль, на той момент ще не було чудового сервісу - https://hivebuzz.me/ в якому можна легко знайти статистику по кожному обліковому запису HIVE. На основі даних з сайту https://hivebuzz.me я відібрав найважливіші для себе показники, які збираюсь порівнювати в майбутньому.

image.png

The highest place in the ranking among all HIVE users, I occupy for the index of published posts. I didn't think I was writing so much :). I will continue in the same spirit. But, according to the "main" indicator (reputation), I am only in 475th place. I hope that in the next month, I will improve this result.

Найвище місце в рейтингу серед всіх користувачів HIVE я займаю по показнику опублікованих постів. Я і не думав, що я так багато пишу :). Буду продовжувати в тому ж дусі. Але, по “основному” показнику (репутація) я лише на 475 місці. Маю надію, що за наступний місяць, я покращу цей результат.

image.png

Now I'm trying to briefly summarize what I did this month on the HIVE platform, guided by a screenshot of my activity from @hivebuzz for 21 days from April 29:
 • according to the reputation rating, I rose to 32 positions;
 • wrote 60 posts;
 • wrote 507 comments;
 • wrote 547 responses to comments;
 • put 878 upvotes;
 • received 4255 upvoted;
 • increased HP by 407 HIVE;
 • the number of subscribers increased by 17;
 • I started tracking 23 more new HIVE accounts.

Тепер я спробою коротко підсумувати, що я зробив за цей місяць на платформі HIVE, керуючись скріншотом своєї активності від @hivebuzz за 21 день з 29 квітня:

 • за рейтингом репутації я піднявся на 32 позиції;
 • написав 60 постів;
 • написав 507 коментарів;
 • написав 547 відповіді на коментарі;
 • поставив 878 upvotes;
 • отримав 4255 upvoted;
 • збільшив HP на 407 HIVE;
 • кількість підписників збільшилась на 17;
 • я почав слідкувати ще за 23 новими обліковими записами HIVE.
Let me remind you that this is data for less than a month. But it's not much worse. It's nice to see a visual reflection of my daily work.

Нагадаю, що це дані за неповний місяць. Але від того не набагато гірше. Приємно бачити візуальне відображення своєї повсякденної роботи.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster як witnesses)Поддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster как witnesses
mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.png@cryptobrewmaster

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Два місяці??? Я пам'ятаю новини про ТРОН, пригадую як згодом зайшов раз подивитися на HIVE...
Я тут лише два дні... розбираюся...

Все прийде. Вулик (Хайв) був створений 20 березня. Ви майже вчасно :)

подобається поки що більше всіх клонів steemit
лише б менше нулів під постами, бо steemit свого часу геть відбив охоту
Проте українська буде як віддушина, хай хоч нулі))
Напевно буду так сяк перекладати на англійську - робити двомовним

Гарна ідея. Дуаю, через тиждень розбиретись із усіма перевагами, і тоді уже не зможете без Вулику.